FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Do you offer trash removal from commercial spaces?

Junk Removal Service in Bangkok

ใช่ครับ บริการของเราที่ชื่อว่า Khun Clean ให้บริการเก็บขยะจากที่ทำการและพื้นที่การค้าต่างๆ ทั้งร้านอาหาร บาร์ สำนักงาน ร้านค้า และลูกค้าทางการค้าอื่นๆ และเราสามารถจัดการกับประเภทขยะหรือขยะต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นบริการจัดการขยะ เคลียร์ขยะ การเอาขยะออก การขนภาวะ การเก็บขยะ การทำความสะอาดขยะที่ไม่ต้องการ เอาของเก่าออก การทำความสะอาดทรัพย์สิน การเอาขยะในบ้านออก หรือการรับของที่ไม่ต้องการเราได้ทำงานในกรุงเทพฯและจังหวัดรอบๆและเขตใกล้เคียง

Yes, our service called Khun Clean offers junk removal from offices and various commercial spaces including restaurants, bars, offices, stores, and other commercial customers. And we can handle any kind of junk or garbage, such as Waste Disposal Service, Rubbish Clearance, Garbage Removal, Debris Hauling, Trash Collection, Clutter Cleanup, Unwanted Items Removal, Scrap Removal, Old Furniture Disposal, Estate Cleanup, Household Junk Removal, Unneeded Item Pickup. We operate in Bangkok and the surrounding provinces and neighborhoods.

Do you offer commercial junk removal for businesses?

ใช่ค่ะ บริการของเราที่ Khun Clean ไม่ได้มีเฉพาะสำหรับบ้านเท่านั้น แต่ยังรวมถึงธุรกิจหรือสถานที่ทางการค้าด้วย เรามีบริการเก็บขยะสำหรับบ้าน ร้านอาหาร บาร์ สำนักงาน ร้านค้าและลูกค้าทางการค้าอื่น ๆ เราสามารถเก็บขยะหรือขยะประเภทใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นบริการขจัดขยะ การเคลียร์ขยะ การเอาขยะออก การขนย้ายภูมิประเทศ การเก็บขยะ การทำความสะอาดความยุ่งเหยิง การเอาสิ่งของที่ไม่ต้องการออก การเอาของเก่าออก การจัดการของเฟอร์นิเจอร์เก่า การทำความสะอาดทรัพย์สิน การกำจัดขยะในบ้าน การรับสิ่งของที่ไม่ต้องการ คุณสามารถไว้วางใจให้เราดูแลทุกสิ่งที่คุณไม่ต้องการ ทีมของเราทำงานในกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียงและย่านต่างๆ

Yes, our service at Khun Clean is not only for homes but also includes businesses or commercial places. We offer junk removal services for homes, restaurants, bars, offices, stores, and other commercial customers. We can collect any kind of junk or garbage, whether it's Waste Disposal Service, Rubbish Clearance, Garbage Removal, Debris Hauling, Trash Collection, Clutter Cleanup, Unwanted Items Removal, Scrap Removal, Old Furniture Disposal, Estate Cleanup, Household Junk Removal, Unneeded Item Pickup. You can trust us to take care of everything you don't need. Our team operates in Bangkok and the surrounding provinces and neighborhoods.

Can you remove commercial junk and debris?

ใช่ คุณคลีนสามารถกำจัดขยะและภาวะที่ไม่พึงประสงค์จากสถานประกอบการได้ บริการของเรารวมถึงการเก็บขยะ การกำจัดขยะ การกำจัดภัยพิบัติ การรวบรวมขยะ การทำความสะอาดความยุ่งเหยิง การกำจัดสิ่งของที่ไม่ต้องการ การกำจัดขยะเสียและการกำจัดเฟอร์นิเจอร์เก่า ซึ่งทุกๆหน้าที่นั้นทีมงานของเรามีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการทำงานทุกสถานการณ์ ทีมงานของเราทำงานทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง คุณคลีนยินดีที่จะช่วยให้สถานประกอบการของคุณสะอาดและปลอดภัย

Yes, Khun Clean can remove commercial junk and debris. Our services include waste disposal, rubbish clearance, garbage removal, debris hauling, trash collection, clutter cleanup, unwanted items removal, scrap removal, old furniture disposal. Each of these tasks is skillfully and experienced handled by our team in every situation. We operate in Bangkok and the surrounding provinces and neighborhoods. Khun Clean is happy to help keep your commercial premises clean and safe.

Do you provide furniture recycling for commercial spaces?

ใช่ค่ะ บริการของเรา Khun Clean สามารถให้บริการรีไซเคิลเฟอร์นิเจอร์สำหรับพื้นที่ทางการค้าได้ค่ะ ทั้งไม้ โลหะ และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เรามีทีมงานที่มีความชำนาญและมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการทำงานนี้ คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการขนส่งและการจัดการขยะ เพียงแค่คุณติดต่อเราและบอกเราว่าคุณต้องการรีไซเคิลเฟอร์นิเจอร์ของคุณ ทีมงานของเราจะไปที่บริษัทของคุณและทำการเก็บขยะออกไป เพื่อให้คุณได้พื้นที่ว่างเปล่าและสะอาด

Yes, our service Khun Clean can provide furniture recycling for commercial spaces. We can handle wood, metal, and other materials used in furniture production. We have a skilled team and modern equipment for this job. You don't have to worry about transportation and waste management. All you have to do is contact us and tell us that you want to recycle your furniture. Our team will go to your company and remove the junk, freeing up space and leaving it clean.

Can you help with decluttering and organizing commercial spaces?

ใช่ค่ะ บริการของเราที่ Khun Clean สามารถช่วยคุณในการจัดการและเรียงระบบสถานที่ทางการค้าได้ เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการลบขยะ หรือของเก่าที่ไม่ต้องการ และจัดสรรพื้นที่ใหม่ให้เป็นระเบียบ เราจะมาที่สถานที่ของคุณ ทำการประเมินงาน และหาแผนการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เราสามารถจัดการกับขยะได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นขยะทั่วไป ของเก่าที่ไม่ต้องการ หรือของเก่าที่ต้องการจำหน่าย เราจะทำการล้างและจัดสรรพื้นที่ให้ดูเป็นระเบียบและสะอาด

Yes, our service at Khun Clean can assist you in managing and organizing commercial spaces. We have an experienced team in removing junk or unwanted old items and assigning new areas neatly. We will come to your location, assess the work, and find the best plan for you. We can manage all types of waste, whether general waste, unwanted old items, or old items to be disposed of. We will clean and organize the area to look neat and clean.

Do you offer household waste removal for apartments?

ใช่ค่ะ ทางเรา Khun Clean ให้บริการเอาขยะออกจากบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม หรือแม้กระทั่งอพาร์ทเมนท์ค่ะ ทางเรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการกำจัดขยะ ไม่ว่าจะเป็นขยะทั่วไป ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะใหญ่ๆ หรือขยะที่ต้องการการจัดการพิเศษ เรารับประกันว่าจะทำให้พื้นที่ของคุณสะอาดเรียบร้อย และปลอดภัยสำหรับคุณและครอบครัวค่ะ

Yes, we do. Our service at Khun Clean includes household waste removal, regardless of whether it's a single home, townhome, or even an apartment. We have a skilled team that specializes in waste disposal, whether it's general waste, electronics waste, large waste, or waste that requires special handling. We guarantee to leave your area clean and safe for you and your family.

Do you offer large item pickup for commercial properties?

ใช่ค่ะ บริการของคุณคลีนรวมถึงการรับเก็บสิ่งของขนาดใหญ่จากสถานที่ทางการค้าด้วย โดยเราสามารถจัดการกับเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ ขยะค้างคา หรือขยะที่ไม่ต้องการจากสถานที่ทางการค้า เช่น ร้านอาหาร บาร์ สำนักงาน ร้านค้า และลูกค้าทางการค้าอื่น ๆ ทีมของเรามีประสบการณ์ในการจัดการกับภาระทั้งหมดเหล่านี้และจะทำให้คุณได้รับความสะดวกสบายในการจัดการกับขยะขนาดใหญ่.

Yes, Khun Clean's services include large item pickup from commercial properties as well. We can handle large pieces of furniture, leftover debris, or unwanted garbage from commercial places such as restaurants, bars, offices, stores, and other commercial customers. Our team has experience dealing with all these burdens and will ensure your convenience in dealing with large junk.

Do you offer moss and algae removal for outdoor surfaces?

ใช่ค่ะ บริการของเราที่คุณคลีนมีให้บริการเกี่ยวกับการเอาหนอนและไฟท์ฟ้าบนพื้นผิวที่อยู่ด้านนอกด้วยค่ะ ทีมของเรามีความสามารถและมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการจัดการกับหนอนและไฟท์ฟ้าที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวไม้ หิน หรือพื้นผิวอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวที่อยู่บนที่สูง เช่น หลังคา หรือพื้นผิวที่อยู่ใต้ร่มเงา เช่น ทางเท้าหรือพื้นห้องจอดรถ เราสามารถทำความสะอาดและป้องกันไม่ให้มีการเจริญเติบโตของหนอนและไฟท์ฟ้าในอนาคตค่ะ

Yes, our services at Khun Clean do offer moss and algae removal for outdoor surfaces. Our team is capable and equipped with modern tools to deal with moss and algae on wooden, stone, or other surfaces. Whether it's on high surfaces like roofs or shaded surfaces like sidewalks or parking lot floors, we can clean and prevent the future growth of moss and algae.

Do you offer household junk removal for apartments?

ใช่ค่ะ บริการของเราคือการเอาขยะและสิ่งของที่ไม่ได้ใช้จากบ้านทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรืออพาร์ทเมนท์ สิ่งของที่เราจะช่วยเอาออกได้รวมถึงขยะ ของเก่า ของที่ไม่ได้ใช้ หรือของที่ไม่ต้องการ ทีมของเราจะมาที่บ้านหรืออพาร์ทเมนท์ของคุณ ทำงานอย่างรวดเร็วและมีความรับผิดชอบ ที่สำคัญคือ เราจะทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังจากการทำงาน เพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการทำความสะอาดหลังจากการเอาของข้าง

Yes, our service is the removal of junk and unused items from all types of homes, whether they are houses or apartments. The items we can help remove include waste, old items, unused items, or unwanted items. Our team will come to your house or apartment, work quickly and responsibly. Importantly, we will clean up thoroughly after the job, so you don't have to worry about cleaning up after getting rid of the items.

Do you offer trash collection for residential areas?

ใช่ครับ บริการของเรา คุณคลีน รวมถึงการเก็บขยะจากพื้นที่ที่อยู่อาศัยด้วย โดยทีมงานของเราจะมาเก็บขยะไปจากบ้านของคุณ หรือบริเวณที่คุณระบุในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นขยะทั่วไป ขยะใหญ่ หรือวัสดุเสียที่ไม่ต้องการ เรามีบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อให้คุณประหยัดเวลาและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดการขยะ

Yes, our service at Khun Clean includes trash collection from residential areas. Our team can come and take your trash away from your home or the location you specify in Bangkok and the surrounding provinces. Whether it's regular trash, large debris, or unwanted materials, we offer efficient, fast, and safe service so you can save time and not worry about managing your waste.

Do you offer oil stain removal for gas station lots?

ใช่ค่ะ ทางเรา Khun Clean มีบริการทำความสะอาดสปอตที่มีคราบน้ำมันที่ปั๊มน้ำมัน ทางเรามีทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรม พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเทคนิคการทำความสะอาดที่เหมาะสม เพื่อช่วยลบคราบน้ำมันออกได้อย่างเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ บริการของเราไม่ได้จำกัดเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ แต่ยังครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียงและย่านต่างๆ ด้วยค่ะ

Yes, we do. We, Khun Clean, offer oil stain removal service for gas station lots. We have a team of professionals trained with modern equipment and suitable cleaning techniques to help remove oil stains professionally. Moreover, our services are not limited to Bangkok area but also cover surrounding provinces and neighborhoods.

Do you offer cleaning for outdoor public gathering spaces?

ใช่ คุณคลีนมีบริการทำความสะอาดสำหรับพื้นที่จัดกิจกรรมสาธารณะภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสนามหญ้า เสาธง หรือสถานที่ตั้งเต้นท์ ทีมงานของเรามีความชำนาญในการทำความสะอาดพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่และเป็นที่รวมกลุ่มคนใหญ่ๆ เราสามารถทำความสะอาดได้ละเอียดอ่อนและเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นการล้างพื้นที่ที่มีความสกปรกจากขยะ เชื้อโรค หรือสิ่งสกปรกต่างๆที่ตกค้าง คุณคลีนพร้อมให้บริการทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้กลับมาสะอาดเรียบร้อยดั่งเดิม

Yes, Khun Clean offers cleaning services for outdoor public gathering spaces, whether they're grass fields, flag poles, or tent locations. Our team is experienced in cleaning large spaces and areas that gather large groups of people. We can clean thoroughly and neatly, whether it's washing areas that are dirty from garbage, disease germs, or other residues. Khun Clean is ready to clean and improve the condition of the area to return it back to its original clean state.

Can you sanitize and disinfect public restrooms in commercial spaces?

ใช่ค่ะ บริษัท Khun Clean ของเราให้บริการทำความสะอาดลึกในห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่ทางการค้า ทีมของเรามีความชำนาญในการสาปและทำความสะอาดต่อโรคจากแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา ที่อาจพบในห้องน้ำสาธารณะ เราใช้ผลิตภัณฑ์สารฆ่าเชื้อที่มีความสามารถในการฆ่าเชื้อโรค 99.9% ทำให้แน่ใจว่าห้องน้ำของคุณจะสะอาดและปลอดภัยจากเชื้อโรค ซึ่งสำคัญมากสำหรับลูกค้าของคุณ

Yes, our company Khun Clean provides deep cleaning services in public restrooms in commercial spaces. Our team is proficient in sanitizing and disinfecting against bacteria, viruses, and fungi that may be found in public restrooms. We use disinfectant products capable of killing 99.9% of disease-causing germs, ensuring that your restrooms are clean and safe from pathogens, which is very important for your customers.

Do you offer estate sale cleanouts?

ใช่ค่ะ บริการของเราที่ Khun Clean มีบริการทำความสะอาดหลังจากการขายทรัพย์สิน บริการนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาและพลังงานในการทำความสะอาดเอง ทีมของเรามีความสามารถในการกำจัดของเสียและขยะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของเก่า เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ใช้ ขยะผู้อยู่อาศัย ขยะจากการบริหารสินทรัพย์ และขยะอื่นๆ ที่คุณไม่ต้องการ ทีมของเราจะดำเนินการในกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง

Yes, we at Khun Clean offer estate sale cleanouts. This service will save you the time and energy of having to clean yourself. Our team is capable of removing any kind of waste and garbage, whether it be old items, unused furniture, household trash, estate management waste, and other types of trash you no longer want. Our team operates in Bangkok and the surrounding provinces.

Do you offer hoarding cleanup for residential properties?

ใช่ค่ะ บริการของเรารวมถึงการทำความสะอาดสำหรับบ้านที่มีสิ่งของสะสมเกินความจำเป็น ทีมของเรามีความชำนาญในการจัดการกับหลายประเภทของขยะ เราสามารถช่วยเอาขยะหรือของเก่าที่ไม่ต้องการออกจากบ้านแล้วทำความสะอาดพื้นที่ให้เป็นที่สะอาด ไม่ว่าจะเป็นการเอาขยะ ของเก่า หรือของที่ไม่ต้องการออกจากบ้าน เราขอให้คุณมั่นใจได้ว่าเราจะทำให้บ้านของคุณสะอาด โปรดติดต่อเราสำหรับบริการและรายละเอียดเพิ่มเติม

Yes, we do. Our services include cleanup for homes that have accumulated unnecessary items. Our team is experienced in dealing with various types of junk. We can help remove junk or unwanted items from your home and clean up the area. Whether it's removing trash, old items, or unwanted things from your home, you can rest assured that we will make your home clean. Please contact us for more service and details.

Will you remove algae and mold from outdoor surfaces?

ใช่ค่ะ บริการของคุณคลีนรวมถึงการกำจัดไส้เดือนและราจากพื้นผิวที่อยู่นอกอาคารด้วย ทั้งนี้เรามีทีมงานที่มีความชำนาญในการทำความสะอาดทุกชนิดของพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นหลังคา พื้น ผนัง ทางเท้า ถนน หน้าร้าน พื้นที่ขยะ และสิ่งที่คล้ายกันอื่น ๆ สำหรับลูกค้าทั้งในบ้าน ร้านอาหาร บาร์ สำนักงาน ร้านค้า และลูกค้าเชิงพาณิชย์อื่น ๆ

Yes, Khun Clean's services include removing algae and mold from outdoor surfaces. We have a team experienced in cleaning all types of surfaces, including roofs, floors, walls, sidewalks, roads, storefronts, garbage areas and many other similar things. We offer our services to homeowners, restaurants, bars, offices, stores and other commercial customers.

Will you remove graffiti and tags from outdoor walls and structures

ใช่ค่ะ ทีมงานของเราสามารถช่วยลบกราฟฟิตีและแท็กจากผนังและโครงสร้างภายนอกได้ ที่ Khun Clean เราใช้กระบวนการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไร้ภัยต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แน่ใจว่ากราฟฟิตีและแท็กทั้งหมดจะถูกลบออกโดยไม่ทำให้ผิวผนังเสียหาย นอกจากนี้ เรายังเข้าใจว่าการให้บริการลบกราฟฟิตีและแท็กนั้นต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คุณสามารถกลับมาใช้พื้นที่ที่สะอาดและปลอดภัยอย่างรวดเร็ว

Yes, our team can help remove graffiti and tags from outdoor walls and structures. At Khun Clean, we use efficient cleaning processes combined with environmentally friendly cleaning products to ensure that all graffiti and tags are removed without damaging the wall surfaces. We also understand that graffiti and tag removal services need to be fast and efficient. Therefore, we offer 24-hour service so that you can quickly return to a clean and safe space.

Will you assist in decluttering and reorganizing living spaces?

ใช่ค่ะ ทีมของเราที่ Khun Clean มีบริการช่วยจัดการและจัดระเบียบพื้นที่ใช้งานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องครัว หรือพื้นที่ทั้งหมดในบ้านของคุณ บริการของเราไม่ได้จำกัดเพียงการกำจัดขยะและของเก่าที่คุณไม่ต้องการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบ การเคลียร์พื้นที่ และการกำจัดขยะหรือของเก่าที่ไม่ต้องการ ทีมของเรามีประสบการณ์และมีความชำนาญในการจัดการกับขยะและของไม่ต้องการทุกประเภท ทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าพื้นที่สำคัญของคุณจะถูกจัดการอย่างมืออาชีพและรอบคอบ

Yes, our team at Khun Clean offers services to manage and organize all your living spaces, be it your living room, bedroom, kitchen or any area in your home. Our services are not limited to just removing junk and unwanted items, but also include organizing items, clearing spaces, and disposing of garbage or unwanted items. Our team has experience and expertise in dealing with all types of junk and unwanted items, so you can be assured that your important spaces will be handled professionally and thoroughly.

Do you offer cleaning for outdoor marketplaces and street vendors?

ใช่ค่ะ เรามีบริการทำความสะอาดสำหรับตลาดกลางแจ้งและร้านค้าตามถนนด้วย ทีมของเราสามารถทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ประชาชน, ทางเดิน, บริเวณขยะ, หรือแม้กระทั่งพื้นที่ขายของภายนอก คุณสามารถมั่นใจได้ว่าร้านค้าหรือพื้นที่ขายของของคุณจะสะอาดและน่ามองหลังจากที่เราทำความสะอาด

Yes, we do offer cleaning services for outdoor marketplaces and street vendors. Our team can clean any kind of outdoor space, whether it's public areas, walkways, garbage areas, or even outdoor selling spaces. You can be sure that your shop or selling area will be clean and appealing after we have cleaned it.

Will you remove moss from outdoor stone and concrete?

ใช่ค่ะ ทาง Khun Clean มีบริการทำความสะอาดและกำจัดไลเคนที่ขึ้นอยู่บนพื้นหินและคอนกรีตที่อยู่ภายนอก ทางเรามีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และสามารถจัดการกับสิ่งที่ทำให้พื้นที่ดูไม่สะอาดได้ ไม่ว่าจะเป็นไลเคน คราบ หรือแม้กระทั่งรา ทีมงานของเราจะใช้วิธีการและสารเคมีที่เหมาะสมในการกำจัดเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่ของคุณจะดูสะอาดและปลอดภัยอีกครั้ง

Yes, Khun Clean offers cleaning services and removes lichen that grows on outdoor stone and concrete surfaces. We have a professional team with experience and can handle anything that makes an area look dirty, whether it's lichen, grime, or even moss. Our team will use appropriate methods and chemicals to eliminate it to ensure that your area looks clean and safe again.

Can you help with mattress and box spring removal?

ใช่ค่ะ บริการของเราที่ชื่อว่า Khun Clean สามารถช่วยลบล้างและกำจัดทั้งที่นอนและกระเป๋าซึ่งไม่ได้ใช้แล้ว จากที่พักอาศัย ร้านอาหาร บาร์ สำนักงาน ร้านค้า และลูกค้าทางการค้าอื่น ๆ บริการของเราไม่ได้จำกัดเฉพาะอย่างใดเพราะเราสามารถจัดการกับขยะหรือขยะทุกประเภท เช่น บริการกำจัดขยะ การเคลียร์ขยะ การกำจัดขยะ การขนย้ายภั debris การเก็บขยะ การทำความสะอาดความยุ่งเหยิง การกำจัดสิ่งของที่ไม่ต้องการ การกำจัดเศษซาก การกำจัดเฟอร์นิเจอร์เก่า การทำความสะอาดทรัพย์สิน การกำจัดขยะในบ้าน การรับสิ่งของที่ไม่จำเป็น เราทำงานในกรุงเทพและจังหวัดและย่านรอบ ๆ

Yes, our service named Khun Clean can help in removal and disposal of unused mattresses and box springs from homes, restaurants, bars, offices, stores and other commercial customers. Our services aren't limited to anything as we can handle any kind of junk or garbage such as Waste Disposal Service, Rubbish Clearance, Garbage Removal, Debris Hauling, Trash Collection, Clutter Cleanup, Unwanted Items Removal, Scrap Removal, Old Furniture Disposal, Estate Cleanup, Household Junk Removal, Unneeded Item Pickup. We operate in Bangkok and the surrounding provinces and neighborhoods.


 
Khun Clean

© 2024 Khun Clean | A service of Biznitos Co.,Ltd.